Ljubljanski župan Zoran Janković ignorira priporočila Državnega zbora RS

Foto: Twitter

Ljubljanski župan Zoran Janković kljub vsem sprejetim priporočilom Državnega zbora arogantno nadaljuje z izgradnjo kanalizacije čez vir čiste pitne vode za 300.000 ljudi, ker minister za okolje Simon Zajc ne ukrepa, ker se na vse aktualno dogajanje ne odziva niti glavni okoljski inšpektor Dragan Matić.

Poslanke in poslanci Slovenske demokratske stranke, Nove Slovenije – krščanskih demokratov in Slovenske nacionalne stranke so se odločili, da bo o dogajanjih v zvezi  z ogroženostjo ljudi pri tem projektu obveščena mednarodna javnost. Na Evropsko komisijo, na komisarja za okolje, oceane in ribištvo Virginijusa Sinkevičiusa in na agencijo Jaspers so naslovili dopis v povezavi s priporočili Državnega zbora RS v zvezi s projektom »Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja«.

Predlog za podporo glede obvestila mednarodne javnosti je bil posredovan tudi vsem koalicijskim poslanskim skupinam LMŠ, DeSUS, SMC, SAB, SD in Levici.  Za sopodpis se ni odločila nobena od navedenih poslanskih skupin, kljub temu, da so priporočila v državnem zboru poslanke in poslanci sprejeli soglasno.

V poslanskih skupinah SDS, NSi in SNS s pismom želijo obvestiti pristojno mednarodno agencijo Jaspers, Evropsko komisijo, še posebej pa pristojnega evropskega komisarja Virginijusa Sinkevičiusa o aktualnem dogajanju pri izvedbi projekta, o posledicah neustrezne trase povezovalnega kanala C0 in neizvedene presoje vplivov na okolje.

Prav tako menijo, da morajo biti mednarodne institucije ustrezno seznanjene o priporočilih Državnega zbora, ki so bila sprejeta na seji Državnega zbora 22. novembra 2019 in so naslednja:

  1. Državni zbor Republike Slovenije priporoča Vladi Republike Slovenije, da v okviru svojih pristojnosti takoj zagotovi spoštovanje ustavne in neodtujljive pravice do zasebne lastnine ter zaščito vseh virov pitne vode kot ustavno varovane kategorije s pripravo ustreznih zakonskih podlag in podzakonskih predpisov za izvrševanje 70.a člena Ustave Republike Slovenije.
  2. Državni zbor Republike Slovenije priporoča Ministrstvu za okolje in prostor, da v okviru svojih pristojnosti in na podlagi pravnih sredstev, ki jih dopušča veljavna zakonodaja, nemudoma sprejme vse ukrepe, s katerimi bo do pridobitve vse zahtevane dokumentacije o projektu in presoje vplivov na okolje zadržal oziroma ustavil gradnjo kanalizacijskega kanala C0 na spornem kraku od Broda do Ježice.
  3. Državni zbor Republike Slovenije priporoča Ministrstvu za okolje in prostor, da v primeru ugotovljenih morebitnih nepravilnosti, ki bi izhajale iz rezultatov revizije postopka in drugih nadzorstvenih postopkov, sproži ustrezne postopke ugotavljanja kazenske, disciplinske in civilne odgovornosti.
  4. Državni zbor Republike Slovenije priporoča Ministrstvu za okolje in prostor, da preveri pravilnost postopkov umeščanja trase cevovoda v prostor.

Kot so vodje poslanskih skupin SDS, NSi in SNS izpostavili v dopisu, se Slovenija lahko pohvali z izjemnimi vodnimi viri, ki so zaščiteni na ustavni ravni. Prav zato menijo, da je naloga vseh deležnikov pri izvedbi projekta izgradnje kanalizacijskega voda C0 čez vodovarstveno območje v Klečah, zagotoviti varovanje vodnih virov, ob tem pa projekt izvesti čim bolj transparentno in racionalno.

M. P.