V okviru urejanja Potniškega centra Ljubljana in okoliške infrastrukture se bodo v začetku leta 2024 začela obsežnejša dela na območju nadvoza nad Dunajsko cesto, ki bodo vplivala na potek prometa v okolici. Dunajska cesta bo od 4. do 7. januarja 2024 zaprta za ves promet, nato pa bodo postavljene delne zapore cestišča.

 

Izgradnja Potniškega centra Ljubljana (PCL) in celovita ureditev okoliške infrastrukture je zahteven in večplasten projekt, ki bo v naslednjih letih potekal v več fazah in na več lokacijah. Pripravljalna dela potekajo že nekaj mesecev, z letom 2024 pa se začenjajo še obsežnejša dela, ki bodo vplivala tudi na potek prometa. Država namreč izvaja nadgradnjo železniškega območja ljubljanskih postaj. Kmalu bo začela dela v okviru nadgradnje omrežja na območju železniške postaje Ljubljana, in sicer najprej na nadvozu nad Dunajsko cesto. Zaradi del bo ta cesta zaprta, bodisi delno bodisi popolnoma, zaradi česar se pričakujejo prometni zastoji na širšem območju.
Udeležence v prometu, uporabnike prostora in tamkajšnje prebivalce že sedaj prosimo za potrpežljivost in razumevanje, saj bosta po končanem projektu tako Slovenija kot Ljubljana dobili kakovosten, sodoben potniški center, ki bo bistveno izboljšal tudi kakovost javnega potniškega prometa, omogočil hitro prestopanje med posameznimi prevoznimi sredstvi in povečal dostopnost prestolnice.

Zapore cest

V začetku leta 2024 je predvidenih več zapor Dunajske ceste:

 • 4. – 7. januar 2024: popolna zapora za ves promet, vključno s pešci in kolesarji.
  Priporočen obvoz bo označen tako, da bodo vozniki z Dunajske ceste vodeni po Samovi, Drenikovi, Celovški in Tivolski cesti (in v obratni smeri);
  Za pešce in kolesarje bo priporočen obvoz potekal po Vilharjevi cesti, skozi podhod pod železniškimi tiri in po Trgu OF (in v nasprotno smer);
  mestni avtobusi Ljubljanskega potniškega prometa (LPP), ki peljejo po Dunajski cesti, bodo vozili po spremenjeni trasi: linije s končnim postajališčem na Železni cesti bodo skrajšane do Kolodvora (3G, 6B, 11B, 12 in 12D), ostale linije bodo vozile po trasi Trg OF, Masarykova, Šmartinska, Vilharjeva, Dunajska in obratno (6, 7, 7L, 8, 11, 13, 14, 19B, 19I, 20 in 20Z).
 • 8. januar – 21. februar 2024: odprta bosta dva vozna pasova v obe smeri (proti centru in proti obvoznici)
  pešci in kolesarji bodo na vozišču (zahodna stran);
  za dodatno varnost pešcev in kolesarjev bo poskrbljeno s panelno ograjo;
  avtobusi LPP bodo vozili po običajnih trasah.
 • 22. februar – 30. marec 2024: odprti trije pasovi v obe smeri
  pešci in kolesarji bodo na vozišču (zahodna stran);
  avtobusi LPP bodo vozili po običajnih trasah.
 • od 1. aprila 2024: ostane še delna zapora pločnikov
 • od 27. junija 2024: ureditev zapor cest in obvozov se ponovi zaradi izvedbe del na severni strani
zapore cest na dunajski
Prikaz predvidenih zapor na Dunajski cesti.
obvozi lpp
Prikaz obvozov linij LPP v času popolne zapore na Dunajski cesti (od 4. do 7. 1. 2024)

Spomnimo, gradbena dela potekajo tudi na Linhartovi cesti na odseku med Dunajsko cesto in Matjaževo ulico (trenutno od Dunajske do Železne ceste, več informacij najdete tukaj) ter mestoma na Vilharjevi cesti in tako bo tudi v času nadgradnje nadvoza Dunajska, zato obvoz po teh cestah, kjer že veljajo delne zapore, ni priporočen. O zaporah bomo sproti obveščali prek komunikacijskih kanalov Mestne občine Ljubljana, informacije o zaporah pa so objavljene tudi na portalu PromInfo: . Udeleženci v prometu bodo o spremenjeni prometni ureditvi zaradi del obveščeni tudi prek tabel na več točkah na širšem območju okoli PCL, da se bodo lahko pravočasno preusmerili na druge obvozne poti.

table lpt
Lokacije obvestilnih tabel JP LPT d.o.o. v času zapor Dunajske ceste.

Previdno, strpno in premišljeno v prometu

V prometu bodo za dodatno varnost in pretočnost skrbeli tako mestni redarji kot policisti, pa tudi kontrolorji LPP, kar se je že v zadnjih nekaj tednih izkazalo kot uspešen ukrep pri obvladovanju prometne gneče.

Vsem udeležencem v prometu priporočamo, da za premikanje po mestu uporabljajo druge načine mobilnosti namesto avtomobila, da svoje poti načrtujejo z upoštevanjem napovedi povečanega prometa in zastojev na širšem območju PCL oz. da se na pot odpravijo pravočasno. Prosimo za strpnost, previdnost in dodatno pozornost na spremembe v prometu, upoštevanje cestnoprometnih predpisov in signalizacije ter spoštovanje drugih prometnih udeležencev. Projekt izgradnje PCL in obnove oz. rekonstrukcije okoliških cest je pomemben za državljane, meščane in obiskovalce tako države kot prestolnice, zato je ključnega pomena, da vsi sodelujemo pri uspešni izvedbi in prilagajanju na spremembe, ki jih prinašajo gradbena dela.

Spremembe glede vlakov in povezovalna krožna linija LPP

Prilagojeni bodo vozni redi nekaterih vlakov na progi Jesenice–Kranj–Ljubljana Šiška–Ljubljana in progi Kamnik Graben–Jarše Mengeš–Domžale–Ljubljana Šiška–Ljubljana. V času prometnih konic bodo vlaki vozili do glavne postaje Ljubljana oz. z nje, tako kot doslej, izven tega obdobja pa bodo vlaki ustavili na končni postaji v Šiški, tj. SŽ Šiška. Na progi Brezovica–Ljubljana bo za del vlakov organiziran nadomestni prevoz. Podrobnosti o voznih redih in postajah vlakov so na voljo na spletnem mestu Slovenskih železnic.

Vzpostavljena bo končna postaja v Šiški in posebna linija LPP, ki bo povezovala železniško postajo Šiška in Glavni kolodvor na potezi SŽ Šiška–Tivoli–Gosposvetska–Bavarski dvor–SŽ Kolodvor.

skica posebna linija
Shema posebne linije LPP od SŽ Šiška do SŽ Kolodvor.

Nadgradnja nadvoza Dunajska cesta

V okviru nadgradnje železniške infrastrukture na območju železniške postaje Ljubljana je predvidena ureditev tirov, tirnih naprav in peronske infrastrukture, gradnja izvennivojskih dostopov na perone ter ureditev spremljajočih površin za funkcionalen dostop do infrastrukture.

Z nadgradnjo bo zagotovljena maksimalna pretočnost postaje s povečanjem kapacitete za potniški promet ob peronih in za tranzitni tovorni promet skozi postajo, kar bo omogočilo odpravo ozkega grla. Izpolnjene bodo tudi tehnične specifikacije za interoperabilnost vseevropskega železniškega sistema za konvencionalne hitrosti v območju predvidenih posegov. Poskrbljeno bo za dostopnost javnega potniškega prometa za invalide in funkcionalno ovirane osebe. Ena glavnih ciljev posodobitve je tudi omogočanje 15-minutnih taktov potniških vlakov iz vseh petih železniških prog, ki se križajo v Ljubljani.

Za hitrejši izvedbo bo izvajalec CGP, d.d., poskrbel, da bodo dela v času trajanja celotne opisane prve faze (78 dni) potekala vse dni v tednu, ves svetli del dneva.

faza 1
Prikaz Faze 1 – odstranjevanje in izgradnja južnega dela nadvoza

Kako bo urejen javni potniški promet

Ceste, ki so na širšem območju PCL predvidene za rekonstrukcijo – to so Trg OF, Masarykova, Šmartinska, Vilharjeva, Železna, Topniška in Linhartova cesta, bodo dobile dodaten – rumeni – pas, ki bo rezerviran za vsa vozila javnega potniškega prometa. S tem bomo pospešili in zagotovili zmogljivejši javni prevoz potnikov, uskladili bomo vozne rede, izboljšali preplet različnih oblik mobilnosti ter skrajšali potovalni čas potnikov. Ob tem bomo medkrajevni in mednarodni avtobusni promet od glavne postaje po najkrajši poti usmerili proti obvoznici, brez kroženja po mestu.
Stičišče linij mestnih avtobusov, ki je bilo doslej na Bavarskem dvoru, bomo premaknili pred železniško postajo, na Trg OF oziroma na Masarykovo cesto.

Kakovostne in varne površine za pešce in kolesarje

Pešci in kolesarji bodo po prenovi dobili več prostora, ki bo tudi bolj varen. Pločniki in kolesarske steze bodo prostornejše, razširjeni bodo tudi nekateri ključni prehodi za pešce. Učinkovito prestopanje in premagovanje razdalje med severnim in južnim terminalom avtobusnega potniškega prometa bosta omogočala novi nadhod nad železniškimi tiri, kjer je predviden tekoči trak za pospešitev hoje, in podhod pod železniško progo, kjer bodo imeli kolesarji začrtan dvosmerni tok, ločen od pešcev, izhodi iz podhoda pa bodo urejeni z klančinami.
Na območju bomo uredili tudi dve t. i. plazi – javni površini, oblikovani kot trg z urbano opremo, ozelenitvijo in vodnim elementom. Prav tako načrtujemo postavitev dodatnega postajališča v sistemu souporabe koles Bicikelj in drugih točk ponudnikov storitev souporabe prevoznih sredstev.

Še bolj zelena okolica

V Ljubljani se zavedamo pomena mestnih dreves, ki pomembno vplivajo na kakovost življenja in blažijo posledice podnebnih sprememb, zato ob vseh prenovah cest vedno zasajamo nova drevesa in ozelenjujemo okolico. Tudi v okolici Potniškega centra Ljubljana bo tako. Vzpostavili bomo več kot 17.000 m2 novih zelenih površin (zdaj jih je 9.600 m2).
Tudi ob Linhartovi cesti, kjer se bo v kratkem začela prva faza prenove, bomo uredili nov drevored. V prvi fazi bomo na novo posadili 117 dreves, 78 jih bomo ohranili, 51 odstranili, 25 pa presadili na druge lokacije. V drugi fazi bomo na novo posadili 97 dreves, 45 pa jih bomo presadili.

Parkirne površine

Pod območjem Potniškega centra Ljubljana je predvidena ureditev parkirnih mest za motorna vozila, kolesa in skiroje. Za vse objekte skupaj (avtobusna in železniška postaja, Center Emonika in Vilharia) je za kolesa predvidenih 4.093 (3.775 pokritih parkirnih mest ter 318 parkirnih mest na prostem), za skiroje je načrtovanih 272 mest, za avtomobile 3.000 parkirnih mest. Parkirna mesta za motorna vozila v podzemnih garažah bodo omogočala, da bomo na tem območju dosedanja parkirna mesta lahko spremenili v bolj kakovosten, ozelenjen javni prostor, prijazen predvsem do pešcev in kolesarjev.

Kdaj bo potekala gradnja

Terminski plan posameznih gradenj in rekonstrukcij še usklajujemo. Obnova železniškega nadvoza na Dunajski cesti se je že začela, v letu 2024 sledi širitev nadvoza oz. podvoza na Šmartinski cesti in prenova Šmartinske ceste od križišča z Vilharjevo cesto do Njegoševe ceste. Vzporedno z gradnjo infrastrukture bodo Slovenske železnice zgradile novo avtobusno postajo ob Vilharjevi cesti in nato porušile obstoječo, prav tako se bodo v tem času gradili objekti zasebnih investitorjev. Celoten projekt naj bi se zaključil leta 2026, odvisno tudi od zasebnih investitorjev in pridobitev gradbenih dovoljenj za posamezne enote.

Vrednost vseh investicij v sklopu Potniškega centra Ljubljana znaša 1 milijardo evrov.

Zaradi celovitega urejanja območja bo v prihodnih letih vzpostavljenih več zapor cest in javnih površin, zato v tem času na širšem območju pričakujemo večje zastoje. Vse udeležence v prometu že zdaj prosimo za strpnost in razumevanje, saj je cilj tega projekta bistveno izboljšati trenutno stanje prometa, predvsem javnega potniškega, pa tudi razmer za kolesarje in pešce, obenem pa vzpostaviti kakovosten javni prostor, poskrbeti za boljšo varnost v prometu in dostopnost za vse.

 

Spletno uredništvo
Vir: Mestna občina Ljubljana, Foto: Miran Kambič