Z letom 2018 delovni inšpektorji z večjimi pooblastili

Foto: finance.si

S spremembami 18. člena zakona lahko inšpektor z odločbo prepove opravljanje dela delavcev ali delovnega procesa, če v nadzoru ugotovi:

  • da delodajalec ni zagotovil brezhibnosti sredstev za delo in ustreznega delovnega okolja in delovnega procesa, kakor tudi njihove sprotne prilagoditve ob vsaki spremembi v delovnem procesu;
  • da zaradi sredstev za delo, delovnega postopka, delovnega okolja ali nezavarovanega območja grozi nevarnost za nezgodo delavcev;
  • da delodajalec delavcev ni usposobil za varno in zdravo delo;
  • da mu je zavezanec ali odgovorna oseba zavezanca onemogočila inšpekcijski pregled;
  • da je bil pri zavezancu v obdobju preteklih 12 mesecev dvakrat ali večkrat pravnomočno ugotovljen prekršek, da ni izplačal plače v skladu z določbami o plačilnem dnevu, kot to določa Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1).

Med novosti na trgu dela sodijo tudi dopolnjene kazenske določbe. Novela zakona o inšpekciji dela nalaga delodajalcu plačilo globe od 4.500 do 20.000 evrov, če ta:

  • ne ravna v skladu z izdano odločbo inšpektorja;
  • kljub prepovedi inšpektorja nadaljuje opravljanje delovnega procesa;
  • ne ravna v skladu z odredbo iz odločbe;
  • odpečati sredstva za delo, delovne prostore ter delovišča ali druge prostore, v katerih se opravlja gospodarska ali negospodarska dejavnost;
  • poškoduje, odstrani ali opravi kakršnokoli dejanje v zvezi s pečatom oziroma žigom inšpekcije na pečatu.

Za navedene prekrške se z globo od 350 do 2.000 evrov lahko kaznuje tudi odgovorna oseba pravne osebe. Pa tudi odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.

Vir: data

A. K.