Na Mestni občini Ljubljana se aktivno pripravljajo na novo šolsko leto. Poskrbeli so za kakovostno okolje in delo v javnih vrtcih in šolah v Ljubljani, nenehno izvajajo tudi investicije na področju vzgoje in izobraževanja.

Javni vrtci MOL

V šolskem letu 2023/2024 bo v ljubljanske javne vrtce vključenih 12.918 otrok. Vključenost ljubljanskih otrok v vrtce je bila v preteklem letu 95,9 %, medtem ko je v Republiki Sloveniji po podatkih SURS-a 84,6 %.
Iz podatkov centralnega registra vpisa MOL izhaja, da so javni vrtci prejeli 2.994 vlog za vpis otrok za šolsko leto 2023/24, od tega 2.509 vlog za prvo starostno obdobje in 452 vlog za drugo starostno obdobje, 22 vlog za izmenični program in 11 vlog za prilagojen program v razvojnih oddelkih. Za primerjavo – za vpis v šolskem letu 2022/2023 so vrtci prejeli 3.072 vlog, od tega 2.671 vlog za I. starostno obdobje in 401 vlog za II. starostno obdobje.

Na objavljenem centralnem čakalnem seznamu za šolsko leto 2023/2024 na dan 22. 8. 2023 je 63 čakajočih otrok, od tega 61 otrok za prvo starostno obdobje in 2 otroka za drugo starostno obdobje. Na ta dan so dobili starši 14. čakajočih otrok poziv k podpisu pogodbe.

Od 61 čakajočih otrok prvega starostnega obdobja je:

  • 8 otrok, ki imajo skupaj s starši stalno prebivališče v MOL (nad 131 točk), a nimajo starostnega pogoja 11 mesecev. Od teh 5 otrok nima izbire kamorkoli, 3 otroci imajo izbiro kamorkoli in so že več kot 3-krat zavrnili prosto mesto, zato so padli na zadnja mesta centralnega čakalnega seznama;
  • 23 otrok, ki imajo z enim od staršem stalno prebivališče v MOL (od 51 do 130 točk), od katerih 20 otrok čaka točno določeni vrtec, ker nimajo izbire kamorkoli, 3 otroci pa imajo izbiro kamorkoli in so že več kot 3x zavrnili prosto mesto, zato so padli na zadnja mesta centralnega čakalnega seznama;
  • 30 otrok je iz drugih občin, od tega jih 16 ni dobilo nobene ponudbe iz želenega vrtca, ker čakajo točno določeni vrtec.

Oba čakajoča otroka v drugem starostnem obdobju čakata na točno določeni vrtec.

Vrtec za vse otroke

Že deseto leto v Ljubljani zagotavljajo vsem staršem javni vrtec v spomladanskih mesecih, če izpolnjujejo pogoje: stalno prebivališče in stalnost bivanja v MOL 15 mesecev, starostni pogoj 11 mesecev s 1. septembrom ter izbiro kamorkoli. Glede na trenutno razpoložljivost 400 prostih mest v vseh programih, ocenjujejo, da bodo v vrtec sprejeti vsi otroci, razen če starši želijo otroka vpisati v točno določen vrtec oziroma enoto vrtca.
V tekočem šolskem letu se dejavnost izvaja v 776 oddelkih, v novem šolskem letu pa se bo dejavnost predšolske vzgoje izvajala v 769 oddelkih. Vrtci so skladno s potrebami staršev in predpisanimi normativi optimizirali število oddelkov v posameznih enotah oziroma lokacijah vrtcev, tako da se bo z novim šolskim letom število oddelkov zmanjšalo za 7. Pri tem odpiramo dva nova razvojna oddelka, in sicer v Vrtcu Jelka in Viških vrtcih.

V obdobju od 2006 do 2018 je vključenost predšolskih otrok v javne vrtce v MOL naraščala: v letu 2006/07 je bilo v vrtce vključenih 10.554 otrok, v letu 2018/19 13.582 otrok, nato pa je upadala: v šolskem letu 2022/23 je bilo vključenih 13.070 otrok, v šolskem letu 2023/24 pa je vpisanih 12.918 otrok, za katere so podpisane pogodbe staršev z vrtci (podatek 14.8.2023). Glede na vpis ter starost otrok in razporeditev po oddelkih glede na predpisane normative so vrtci v letu 2006/07 oblikovali 687 oddelkov, v letu 2018/19 je delovalo 785 oddelkov, v šolskem letu 2022/23 je delovalo 776 oddelkov, v šolskem letu 2023/24 pa načrtujemo 769 oddelkov.

Zagotavljanje dodatnih prostih mest

V MOL so v obdobju od 2006 – 2023 povečali možnost vključevanja večjega števila otrok, število prostih mest smo povečali za več kot 3000. Če so v obdobju od leta 2006 do leta 2018 stalno povečevali število oddelkov v vrtcih s prizidavami in adaptacijami vrtcih in šolskih prostorih ter drugih prostorih MOL, se je z manjšanjem rodnosti ta trend v zadnjem obdobju obrnil, zato postopoma zapirajo oddelke v tistih vrtcih, kjer je manjši vpis. Skupaj z vrtci zato skrbno in gospodarno organizirajo oddelke v vsakem posameznem šolskem letu, pri tem upoštevajo predpisane normative in standarde ter optimalno organizacijo oddelkov po starostnih skupinah.

Otroci s posebnimi potrebami v vrtcih

Od leta 2009 dalje za javne vrtce MOL ugotavljajo, da se je bistveno povečalo tako število otrok s posebnimi potrebami kot tudi potrebe po dodatnih kadrih za te otroke. Od leta 2009 do 2023 se je v rednih oddelkih delež otrok s posebnimi potrebami povečal z 1,8 % na 6,6 %. Tem trendom je sledilo tudi zaposlovanje v vrtcih. Leta 2009 je bilo sistemiziranih 19,5 delovnih mest vzgojiteljev za dodatno strokovno pomoč in 14 delovnih mest spremljevalcev. V letu 2023 pa se planira že 52,5 delovnih mest vzgojiteljev za dodatno strokovno pomoč in 113 delovnih mest spremljevalcev. Naraslo je tudi število razvojnih oddelkov, od leta 2009 se je število podvojilo, in sicer z 8 na 16 oddelkov.

V MOL ugotavljajo, da je multidisciplinarni pristop znotraj zgodnje obravnave v zdravstvu doprinesel k večji prepoznavnosti ranljivih otrok in s tem k večjemu skupnemu številu otrok s posebnimi potrebami vključenih v javne vrtce MOL, vendar hkrati tudi povečane stroške, ki niso vključeni v primerno porabo kot glavnega vira za financiranje občin. Prav tako že štiri leta čakajo na podzakonske akte, s katerimi se bodo uredili enaki normativi za dodatno strokovno pomoč in spremljevalce za te otroke po vsej Sloveniji, a pristojno ministrstvo za zdravje nerazumno odlaša. Na ravni Ljubljane so že v lanskem letu poenotili kriterije za dodelitev pomoči otrokom s posebnimi potrebami.

Kot doslej, bodo tudi za te otroke poskrbeli, da bo njihov razvoj potekal skladno s priporočili stroke, a hkrati vztrajali, da se dodatni stroški za vse otroke s posebnimi potrebami prenesejo na državni proračun, kot to že velja za dodatne stroške za otroke v razvojnih oddelkih v vrtcih.

Osnovne šole v MOL

Število ljubljanskih osnovnošolcev se v letu 2023/2024 zmanjšuje, in sicer bo v javnih in zasebnih osnovnih šolah na območju Mestne občine Ljubljana 262 učencev manj kot v preteklem šolskem letu. Tako se bo na območju Ljubljane izobraževalo 26.433 osnovnošolcev v 1.171,5 oddelkih. V javne osnovne šole bo vključenih 25.212 učencev, ki bodo razporejeni v 1.118 oddelkih. V šolskem letu 2023/2024 bo v ljubljanskih javnih osnovnih šolah 7 oddelkov manj kot preteklo šolsko leto. Povprečno število učencev v oddelku javnih šol je v primerjavi s preteklim letom približno enako, rahel upad je z 22,7 na 22,6.

Na domu se bo v šolskem letu 2023/2024 šolalo 223 učencev v javnih šolah in 77 učencev v zasebnih šolah, torej skupno 300 učencev.

V primerjavi s preteklim šolskim letom se bo število prvošolcev zmanjšalo za 187 učencev, in sicer se bo 2.716 prvošolcev šolalo v 119,5 oddelkih šol na območju MOL. V javnih osnovnih šolah na območju Ljubljane se bo izobraževalo 2.597 prvošolcev (ali 165 manj kot v preteklem šolskem letu) v 113 oddelkih. Število oddelkov 1. razreda se bo v šolskem letu 2023/2024 v primerjavi s preteklim letom v ljubljanskih javnih osnovnih šolah zmanjšalo za 10 oddelkov.

Povprečno število učencev v oddelku 1. razreda javnih šol bo v primerjavi s preteklim šolskim letom rahlo naraslo, z 22,5 na 23,0.

V obdobju od 2009 do 2023 se je število osnovnošolcev v ljubljanskih javnih šolah povečalo z 19.172 na 25.212, kar pomeni, da naše šole letos obiskuje 6.040 učencev več kot pred trinajstimi leti. Na vpis otrok v šolo vpliva število rojenih otrok na območju MOL, število odloženih vpisov v prvi razred osnovne šole na območju MOL, število prepisov IZ matične šole na osnovno šolo v drugem šolskem okolišu in število prepisov NA osnovno šolo na območju MOL iz drugega šolskega okoliša.

Povprečni delež odloženih vpisov od vseh rojenih se je v zadnjih dvanajstih letih izrazito povečal s 5,6 % na letošnjih napovedanih 14,7 %. V lanskem letu je bila napoved 13,7 %, dejansko pa je bil povprečni delež odloženih vpisov 13,5 %.

Dodatne prostorske kapacitete v osnovnih šolah zagotavljajo z večjim številom prostorov, ki jih dosegajo s preureditvami in ločevanjem prostorov na več manjših enot, z večjimi notranjimi preureditvami in predelavami ter s prizidki in dozidavami. Kapacitete šol so od leta 2008 (944 oddelkov) do lanskega leta, ko je bilo v šole vključenih največ otrok (1.125 oddelkov) povečali kar za 181 oddelkov.

Proračunska sredstva za predšolsko vzgojo in izobraževanje

Od leta 2006 do 2023 smo za področje predšolske vzgoje in izobraževanja namenili 1.522.185.723 EUR, od tega 419.674.260 EUR za investicije in investicijsko vzdrževanje, in pridobili 25.413.313 EUR nepovratnih sredstev.

Spletno uredništvo
Vir: MOL