Foto: Pinterest

Vlada je na včerajšnji seji potrdila besedilo Dogovora med Vlado Republike Slovenije in Mestno občino Ljubljana v skladu z Zakonom o glavnem mestu Republike Slovenije za obdobje 2020 – 2023. Vanj so uvrstili 29 programov in nalog, med drugim več infrastrukturnih projektov in tudi ureditev prostorske problematike zapora in sodišč.

 

Vlada je sprejela sklep, da ministrstva vodijo vse potrebne aktivnosti za realizacijo dogovora o izvajanju programov in nalog ter enkrat letno (do 30. junija) o tem poročajo Ministrstvu za javno upravo. Finančne obveznosti nosi vsaka stran v skladu s svojimi pristojnostmi in sprejetimi proračuni, dogovor pa pomeni časovno in vsebinsko uskladitev za obe strani pomembnih programov in nalog.

Ministrstvo za notranje zadeve:

 • zagotovitev zemljišča v Gmajnicah za vadbo policijskih psov.

Ministrstvo za pravosodje:

 • sprejem Občinskega podrobnega prostorskega načrta 147 – območje ob vzhodni obvoznici in Litijski cesti za reševanje prostorske problematike Zavoda za prestajanje kazni zapora Ljubljana in nadaljevanje aktivnosti vezanih na sprejeti OPPN – komunalno opremljanje stavbnih zemljišč,
 • sprememba občinskega prostorskega načrta za potrebe novogradnje centralnega arhiva za pravosodne organe – lokacija Letališka cesta,
 •  izgradnja nove sodne stavbe – lokacija Bežigrajski dvor (ureditev zemljišč za izvedbo komunalne in prometne infrastrukture).

Ministrstvo za obrambo:

 • ureditev funkcionalnega zemljišča ob Vojkovi cesti 57, 59, 61, 63 in 65 s strani MOL,
 • menjava neperspektivnih zemljišč za potrebe obrambe (območje Edvarda Peperka – 2 parceli in Vojašnice slovenske Teritorialne obrambe – 1 parcela).

Ministrstvo za infrastrukturo:

 • izgradnja izvoza iz predora Šentvid na Celovško cesto in posodobitev Celovške ceste od Julona do gostilne Jelen – Družba za avtoceste Republike Slovenije d. d. (DARS), Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo (DRSI), MOL,
 • ureditev odvodnjavanja jarkov na avtocestnem svetu na JZ delu Ljubljane, 
 • izgradnja izvoza in nadvoza Vič za potrebe Regijskega centra za ravnanje z odpadki Ljubljana –  DARS (v kolikor bo pripravljen ustrezen prostorski akt),
 • postavitev protihrupnih ograj (PHO) na območju Kosez in Dravelj za zaščito stanovanjskih naselij pred hrupom,
 • izgradnja polnega AC priključka na Leskovškovo cesto,
 • izgradnja Tivolskega loka za neposredno povezavo Primorske z Gorenjsko progo – DRSI (ob Tivolskem loku je nujno treba zagotoviti tudi prečkanje kolesarske poti iz Tivolija preko Celovške in železnice v Šiško in za Bežigrad ter proti Centru),
 • ureditev železniškega postajališča Črnuče – DRSI in MOL (P+R),
 • Škofljica (rekonstrukcija G2-106 Rudnik-Škofljica) – (kolesarska povezava G10) 
 • most čez Savo v Tacnu (kolesarska povezava R8),
 • modernizacija regionalne ceste R3-645, odsek 1189 Sostro – Besnica,
 • rekonstrukcija ceste Medvode – Vižmarje; (kolesarska povezava G3, P+R),
 • rekonstrukcija ceste Tacen-Šmartno (kolesarska povezava G10),
 • nova železniška proga Ljubljana-Kranj-Jesenice (1. faza) – DRSI,
 • nadgradnja ljubljanskega železniškega vozlišča – DRSI (prestop vlak – LPP),
 • izvajanje parkirne politike v upravnem središču glavnega mesta in vzpostavitev sistema vozlišč P+R, vključno z uvedbo rumenih pasov na vpadnicah v dogovoru med DRSI in MOL, kjer so izvedljivi,
 • integracija sistemov javnega potniškega prometa države in mesta,
 • vodenje državnih kolesarskih povezav na območju glavnega mesta.

Ministrstvo za zdravje:

 • prenos zemljišč v območju Univerzitetnega rehabilitacijskega inštituta Republike Slovenije-Soča,
 • menjava prostorov Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana na Ulici Stare pravde,
 • statusna in lastniška ureditev Železničarskega zdravstvenega doma Ljubljana.

Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije:

 • državne proslave in slovesnosti; MOL organizatorje proslav in prireditev, ki jih vlada uvrsti v Koledar državnih proslav za posamezno leto, oprosti plačila vseh taks in uporabnin, dovolilnice za dostavo, pa se v takšnih primerih izdajo tudi za dostavo izven uradnega dostavnega časa.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport:

 • sprememba Občinskega podrobnega prostorskega načrta za dele območij urejanja CI7/21 Roška kasarna, CS7/22 Spodnje Poljane, CV8 Gruberjev prekop, CR8/1 Gruberjev prekop in CT46 Roška cesta – za potrebe izgradnje objektov ALUO, SŠOF in ŠDL,
 • sprejem Občinskega podrobnega prostorskega načrta 81: Center znanosti – del in projekt »Izgradnja Centra znanosti kot demonstracijskega objekta«.

U. C.