V vseh javnih vrtcih v Ljubljani bo od 1. do 15. marca 2023 potekal vpis otrok za šolsko leto 2023/24.

Kdo naj odda vlogo za vpis?

  • starši, ki otroka prvič vpisujejo v vrtec
  • starši otroka, ki je na centralnem čakalnem seznamu v šolskem letu 2022/23 in še potrebuje vrtec
  • starši, ki so vlogo oddali po 15. marcu 2022 in otrok ni sprejet v vrtec
  • starši otrok, ki že obiskujejo vrtec in želijo otroka vključiti v drug javni vrtec na območju Mestne občine Ljubljana (prepis).

Kako bo potekal vpis?

Starši lahko vpišejo otroka na več načinov. Izpolnjeno in podpisano vlogo lahko:

  • prinesejo osebno v vrtec (priporočamo)
  • pošljejo priporočeno po redni pošti
  • pošljejo skenirano na uradni elektronski naslov vrtca

Kdaj starši prejmejo informacijo o sprejemu v vrtec?

Če bo v vrtec prve izbire vpisanih več otrok, kot je v vrtcu prostih mest, bo o sprejemu odločala komisija za sprejem otrok. Komisije bodo zasedale od 4. do 6. aprila 2023. Po zasedanju komisij bodo staršem po 11. aprilu 2023 poslali obvestila o sprejemu otroka v vrtec oziroma o uvrstitvi na čakalno listo. Po končanih postopkih sprejema otrok v vrtce se za vrtce, ki imajo oblikovane čakalne sezname otrok, le-te združi v centralni čakalni seznam, pri tem se prednostni vrstni red oblikuje po doseženem številu točk, kot ga je določila komisija za sprejem v posameznem vrtcu.

Na vlogi je zaradi boljše preglednosti dodana nova točka PREDNOSTNI SPREJEM, kjer starši označijo razlog po 20. čl. Zakona o vrtcih, po katerem ima otrok prednostni sprejem. V tem primeru je vlogi potrebno obvezno priložiti individualni načrt pomoči družini ali zapisnik centra za zgodnjo obravnavo (otrok s posebnimi potrebami) ali mnenje centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine, ki vsebuje navedbe, da je družina v skladu s predpisi, ki urejajo socialno varnost oziroma položaj družine, obravnavana kot socialno ogrožena družina s strani centra za socialno delo, kar je razvidno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo centri za socialno delo.

V primeru, da starši v šolskem letu 2023/24 trikrat zapovrstjo odklonijo povabilo vrtca k vpisu in podpisu pogodbe v določenem roku iz poziva vrtca, bo otrok uvrščen na zadnje mesto čakalnega seznama.

Dodatna pojasnila

Starši lahko dodatna pojasnila o vpisu otrok dobijo v vseh ljubljanskih javnih vrtcih. Splošne informacije so dostopne tudi na spletni strani Mestne občine Ljubljana ali na e-naslovu [email protected].

Uredništvo, J.V.
Vir: Mestna občina Ljubljana
Foto: avtor naslovne slike je Nik Rovan