Ukrepi vlade za pomoč prebivalstvu in gospodarstvu

Predsednik vlade Janez Janša je na današnji novinarski konferenci skupaj z ministrom za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravkom Počivalškom, ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Aleksandro Pivec, ministrom za finance mag. Andrejem Šircljem in koordinatorjem strokovne posvetovalne skupine dr. Matejem Lahovnikom predstavil paket ukrepov za pomoč prebivalstvu in gospodarstvu, t.i. proti korona paket, ki ga je Vlada RS obravnavala na včerajšnji večerni seji.

 

Smernice za pripravo ukrepov so:

Ukrepi za ohranjanje delovnih mest

Vse prispevke zaposlenih, ki so na čakanju, v obdobju dveh mesecev (veljavnost bo od dneva uveljavitve do 31.5. tega leta z možnostjo podaljšanja, če se situacija ne spremeni), ki jih je treba vplačati v obe blagajni, tako zdravstveno kot pokojninsko, bo prevzela država, pravice zavarovancev pa se ohranjajo.

Nadomestilo za vse bolniške odsotnosti v času epidemije od prvega dne krije Zavod za zdravstveno zavarovanje in ne delodajalec.

Vzpostavljen bo sistem nagrajevanja zaposlenih in aktiviranih v kritičnih dejavnostih v času epidemije preko plačil dodatkov za nevarno delo in preko plač za dodatne obremenitve po odločitvi predstojnikov, v razponu od 10 do 200% osnovne plače.

Ukrepi za izboljšanje socialnega položaja ljudi

Upokojencem z najnižjimi pokojninami se bo izplačal solidarnostni dodatek zaradi posledic koronavirusa.

Status delavcev, ki ne delajo zaradi višje sile, zaradi varstva otrok in nezmožnosti prihoda na delo ter ostalih razlogov, povzročenih z epidemijo, bo izenačen s statusom delavcev na čakanju.

Delavcu, ki v času epidemije izgubi službo, od prvega dne avtomatično pripada nadomestilo za brezposelnost.

Gospodinjstva in posamezniki javnih storitev, ki se ne izvajajo, v tem času tudi ne plačujejo.

Ukrepi za pomoč samozaposlenim

Do izredne pomoči bodo upravičeni vsi samozaposleni, ki bodo s posebno izjavo preko posebne aplikacije izrazili posebno prizadetost zaradi krize in ta izjava bo javno dostopna. Samozaposleni, ki zaradi krize ne morejo opravljati dejavnosti ali jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu, bodo upravičeni do mesečnega temeljnega dohodka v višini 70% neto minimalne plače.

Prizadetim samozaposlenim se v tem obdobju odpiše prispevke. Samozaposlenim bo prispevke v tem obdobju za zdravstveno in pokojninsko blagajno plačala država.

Do odmere dohodnine za leto 2020 se odloži plačilo akontacije dohodnine.

Ukrepi za ohranitev delovanja podjetij

Vse prispevke za pokojninsko zavarovanje za zaposlene, ki ostanejo na delovnem mestu, v tem obdobju plačuje država.

Ukrepi za izboljšanje likvidnosti podjetij in pomoč znanstveno raziskovalnim projektom za boj z epidemijo. Vzpostavljena bo garancijska shema (t.i. “finančni top”) in omogočen odkup terjatev do slovenskih podjetij. Država bo zagotovila dovolj sredstev z dokapitalizacijo oziroma poroštvom za izvedbo.

Zamrzne se plačilo akontacije davka od dohodkov pravnih oseb in plačilo davka na dohodek iz dejavnosti za samostojne podjetnike.

Plačilni roki za plačila zasebnim dobaviteljem iz javnih sredstev se skrajšajo na 8 dni.

Del neizkoriščenih sredstev iz Evropskega socialnega sklada (ESS) se usmeri v pomoč podjetjem in institucijam, ki se ukvarjajo z raziskavami in razvojem (cepivo, zdravilo, zaščitna oprema) za obvladovanje posledic koronavirusa.

Znižanje sejnin in denarnih nadomestil

Vse sejnine in druga denarna nadomestila, ki jih prejemajo člani nadzornih svetov v gospodarskih družbah v neposredni ali posredni večinski lasti države, se znižajo za 30 odstotkov.

Znižajo se vse funkcionarske plače na državni ravni za 30% za čas trajanja epidemije.

Sodna veja oblasti je zaradi odločitve Ustavnega sodišča iz zakona izvzeta, vendar pozvana, da se sama odpove 30% funkcionarskih plač za čas krize.

Ukrepi za pomoč kmetijstvu

Kmetom in kmetijstvu se pomaga z enakimi ali sorazmerno enakimi ukrepi kot ostalemu gospodarstvu.

Priporočilo delodajalcem v gospodarstvu

Vlada je izdala priporočilo vsem delodajalcem v gospodarstvu za podoben pristop pri nagrajevanju tistih, ki se s tveganjem in postavljanjem nevarnosti soočajo s posledicami epidemije. Predlaga, da delodajalci vzpostavijo model na podlagi obstoječe zakonodaje in zakonskih rešitev, ki bodo vsebovani v tem paketu in bodo veljali predvsem za javni sektor. Priporočajo torej, da se tudi v gospodarstvu nagradi zaposlene v razponu od 10 do 200%, predvsem tiste, ki so izpostavljeni, ki ohranjajo proizvodnjo in kritično infrastrukturo, ker ni vsa državna. Država in proračun bodo izdatke vračali, ko bodo podatki o trenutnem ali bodočem možnem obsegu izplačil znani.

Po premierjevih besedah je temeljna vsebina in namen tega protikorona zakonskega paketa, da “zamrznemo obstoječe stanje na način, da ohranimo ljudi, delovna mesta, gospodarske potenciale, znanstveno-raziskovalne potenciale, potenciale v znanosti in kulturi, potenciale države in družbe nasploh, da bo lahko vse to normalno funkcioniralo po tem, ko bo nevarnost epidemije uspešno premagana.”

T. C.