Pozor: Nova pravila za najemnike brezplačnih stojnic v letu 2018

Vir: lpt.si

Kot navajajo v Javnem podjetju Ljubljanska parkirišča in tržnice, bo brezplačna uporaba stojnic z novim letom možna samo za upravičence 30. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti.

Da bi lahko sklenili neposredno pogodbo o brezplačni uporabi stojnic, mora vlagatelj priložiti:

• sklep o registraciji gospodarske družbe ali samostojnega podjetnika (AJPES) ali
• dokumenti (odločba/e), ki izkazuje/jo podlago za pogodbo o donaciji po 30. členu Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti .

Kaj določa 30. člen Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti?

(1) Nepremično premoženje, ki ga začasno ne potrebuje noben uporabnik, se lahko da v brezplačno uporabo z neposredno pogodbo:

– osebam javnega prava za opravljanje javnih nalog razen javnim podjetjem ali

– nevladnim organizacijam, ki delujejo v javnem interesu, za opravljanje dejavnosti, za katero so ustanovljene ali

– socialnemu podjetju oziroma nepridobitni pravni osebi, kot je opredeljena v zakonu, ki ureja socialno podjetništvo, ki namerava poslovati kot socialno podjetje in bo začela s postopkom registracije skladno z zakonom, ki ureja socialno podjetništvo (v nadaljnjem besedilu: nepridobitna pravna oseba), v obsegu, ki je potreben za opravljanje dejavnosti, za katero je ustanovljena ali

– mednarodnim organizacijam, katerih članica je Republika Slovenija in imajo na ozemlju Republike Slovenije svoj sedež, agencijo, oddelek, predstavništvo ali pisarno.

(2) V primerih iz tretje alineje prejšnjega odstavka se lahko pogodba o brezplačni uporabi sklene:

– s socialnim podjetjem, za obdobje, ki ni daljše od treh let;

– z nepridobitno pravno osebo za čas postopka registracije, a največ za obdobje šestih mesecev, pri čemer se z dnem registracije, skladno z določbo prejšnje alineje, sklene nova pogodba o brezplačni uporabi.

(3) Oddaja nepremičnega premoženja v brezplačno uporabo po tretji alineji prvega odstavka tega člena mora biti skladna s predpisi, ki urejajo državne pomoči.

(4) Nepridobitna pravna oseba oziroma socialno podjetje državi ali samoupravni lokalni skupnosti za brezplačno uporabo nepremičnega premoženja na podlagi tretje alineje prvega odstavka tega člena povrne neupravičeno prejeto korist v višini običajno določene najemnine za tovrstno uporabo:

– od dneva začetka uporabe nepremičnega premoženja, ki je določen v pogodbi o brezplačni uporabi, če se nepridobitna pravna oseba, v roku šestih mesecev od sklenitve pogodbe o brezplačni uporabi ne registrira kot socialno podjetje oziroma

– od dne pravnomočnosti odločbe o prepovedi poslovanja kot socialnemu podjetju.

(5) Višina neupravičeno prejete koristi iz prejšnjega odstavka se določi v pogodbi o brezplačni uporabi, pri čemer se za določitev višine najemnine uporabljajo določbe tega zakona.

(6) Uporabniki iz prvega odstavka tega člena, ki sklenejo pogodbo o brezplačni uporabi nepremičnega premoženja, krijejo obratovalne stroške, stroške rednega vzdrževanja in druge stroške, za katere se stranki dogovorita s pogodbo.

Vloga je dostopna tukaj.

A. K.