Vlada se je dne 4. 10. 2023 seznanila z Oceno neposredne škode po naravni nesreči, ki je prizadela Slovenijo 4. avgusta 2023, ter po besedah vladnih predstavnikov znaša 9.9 mrd evrov. 

Do dne 5. oktobra 2023 naj bi bilo po izjavah vladnih predstavnikov za pomoč prebivalcem, občinam in gospodarstvu že zagotovljenih 515,9 milijona evrov.  

Vodja poslanske skupine Slovenske demokratske stranke Jelka Godec je na vlado naslovila pisno poslansko vprašanje v zvezi z nakazili oškodovanim v avgustovskih poplavah.

Celotno poslansko vprašanje objavljamo v nadaljevanju.

Vlada se je dne 4. 10. 2023 seznanila z Oceno neposredne škode po naravni nesreči, ki je prizadela Slovenijo 4. avgusta 2023, ter po besedah vladnih predstavnikov znaša 9.9 mrd evrov. Po opravljeni oceni so avgustovske poplave prizadele 183 od 212 slovenskih občin, od tega so bile kar 104 občine močno prizadete. Objavljena ocena neposredne škode naj bi zajemala vse vidike naravne nesreče, zato me zanima:

1. seznam ocenjene neposredne škode po avgustovskih poplavah, specificiran po posameznih občinah?

Do dne 5. oktobra 2023 naj bi bilo po izjavah vladnih predstavnikov za pomoč prebivalcem, občinam in gospodarstvu že zagotovljenih 515,9 milijona evrov. Na podlagi zapisanega vas prosim, da mi posredujete naslednje podatke in sicer:

2. prijavljeno škodo po posameznih občinah?

3. prijavljene intervencijske stroške po posamezni občini?

Za odpravo škod po poplavah je bilo sprejetih več različnih ukrepov, med drugim so oškodovani v poplavah za obdobje od 4. avgusta 2023 do 31. decembra 2023 upravičeni do brezplačnega vrtca in šolske prehrane, zato me zanima:

4. koliko otrok in družin koristi ta ukrep in kolikšen bo finančni strošek ukrepa?

Eden izmed ukrepov za oškodovane v poplavah je možnost zaprosila odloga plačila posojila za obdobje do 12 mesecev oziroma za odloga plačila potrošniškega kredita za obdobje do 24 mesecev vsem oškodovancem, ki so utrpeli več kot 10 tisoč evrov škode, zato me zanima:

5. koliko je bilo vloženih zahtevkov za odlog plačila posojil, koliko zahtevkom je bilo ugodeno in kakšna je skupna višina odlogov plačil posojil?

6. koliko je bilo vloženo zahtevkov za odlog plačila potrošniškega kredita, koliko zahtevkom je bilo ugodeno in kakšna je skupna višina odlogov plačil potrošniških kreditov?

Osebnim asistentom in drugim zaposlenim pri izvajalcih osebne asistence, ki so zaposleni na dejavnosti osebne asistence, je bilo na podlagi zakona omogočena pridobitev solidarnostne pomoči, zato me zanima:

7. koliko zahtevkov je bilo vloženih in koliko zahtevkom je bilo ugodeno?

Oškodovancem v poplavah je bila oziroma je omogočena izjemna dodelitev neprofitnih stanovanj v najem, zato me zanima:

8. koliko oseb je zaprosilo za dodelitev neprofitnega stanovanja v najem?

9. koliko osebam je bilo neprofitno stanovanje dodeljeno?

10. seznam dodeljenih neprofitnih stanovanj, razdeljen po posameznih občinah?

Osebam, starejšim od 65 let, in odraslim osebam z motnjami v duševnem in telesnem razvoju, ki se zaradi starosti, invalidnosti ali kronične bolezni ne morejo oskrbovati same in jim zaradi posledic poplav in plazov ni mogoče zagotoviti oskrbe izven institucionalnega varstva, so se zagotovile krizne namestitve, zato me zanima:

11. koliko oseb je zaprosilo za krizno namestitev na podlagi navedenega ukrepa?

12. koliko osebam je bila krizna namestitev urejena?

13. seznam izvedenih kriznih namestitev, razdeljen po posameznih občinah?

Aktualna vlada je za pomoč gospodarstvu, podjetnikom in samozaposlenim (v nadaljevanju: gospodarskim subjektom) povzela ukrepe Janševe vlade in ponovno uzakonila ukrep 80-odstotnega subvencioniranja čakanja na delo delodajalcem, ki delavcem začasno ne morejo zagotavljati dela zaradi posledic poplav ter subvencioniranja odsotnosti delavca zaradi višje sile, zato me zanima:

14. seznam gospodarskih subjektov, ki so zaprosili za ukrep, razdeljen na gospodarske družbe, samostojne podjetnike in druge pravne in fizične osebe, ki opravljajo pridobitno dejavnost?

15. seznam, razdeljen po gospodarskih subjektih, koliko finančnih sredstev je bilo na podlagi navedenega ukrepa do dne 5. 10. 2023 že izplačanih?

Država je omogočila povračilo izplačanih plač gospodarskim subjektom, katerih zaposleni bodo odpravljali posledice poplav in plazov, zato me zanima:

16. koliko gospodarskih subjektov in zaposlenih je do dne 5. 10. 2023 koristilo naveden ukrep in koliko znaša strošek tega ukrepa?

Država je s sprejemom interventnega zakona omogočila tudi hitrejše zaposlovanje tujih delavcev, zato me zanima:

17. koliko tujih delavec se je zaposlilo po posameznih občinah in na katerih delovnih področjih?

Za pomoč kmetijstvu, gozdarstvu in akvakulturi je bil sprejet ukrep odškodnine v višini 50 odstotkov ocenjene škode v okviru programa odprave posledic poplav, zato me zanima:

18. koliko znaša omenjena odškodnina in kolikim kmetijskim subjektom je bila izplačana odškodnina na podlagi navedenega ukrepa?

19. kdaj jim je bila odškodnina izplačana?

20. seznam občin, v katerih je bila odškodnina izplačana, razdeljen po višini izplačil odškodnin?

Kmetom, katerih zemljišča so bila poškodovana v poplavah, je bila omogočena davčna razbremenitev v obliki znižanja katastrskega dohodka, zato me zanima:

21. koliko kmetov oziroma kmetijskih subjektov koristi navedeni ukrep?

Kmetom je bilo omogočeno sofinanciranje zavarovalnih premij za zavarovanje kmetijske proizvodnje in za tiste kmetijske pridelke, katerih proizvodnja je prizadeta 80 ali več odstotkov, zato me zanima:

22. koliko kmetov je vložilo vloge, kolikim je bila vloga odobrena, koliko je znašal strošek sofinanciranja in koliko sredstev je bilo že izplačanih za navedeni ukrep do dne 5. 10. 2023?

Država je oškodovanim kmetom omogočila pomoč po pravilih de minimis za 100-odstotno uničene kmetijske pridelke ter za vso uničena ali drugače v celoti izgubljen proizvodna sredstva (trajne nasade in plemensko živino), zato me zanima:

23. koliko kmetov je zaprosilo za omenjeno pomoč, kolikim je bila odobrena?

24. koliko je znašala višina pomoč in koliko sredstev je bilo že izplačanih za navedeni ukrep do dne 5. 10. 2023?

Lastnikom gozdov je bilo omogočeno, da zahtevajo zmanjšanje davčne osnove za katastrski dohodek od gozdnega zemljišča, ki ga zavezanec obnovi oziroma pogozdi, zato me zanima:

25. koliko tovrstnih zahtev je bilo vloženih in koliko zahtev je bilo odobrenih?

Vlada RS je v nadaljevanju nekatere ukrepe že finančno ovrednotila in sicer v skupni višini 457,7 milijonov evrov. Največ sredstev, 222 milijonov evrov je zagotovila za 40 odstotkov vnaprej zagotovljenih finančnih sredstev za izvedbo sanacijskih ukrepov na podlagi predhodno ocenjene škode na stvareh, zato me zanima:

26. komu in v kakšni višini so zagotovljena finančna sredstva na podlagi navedenega ukrepa in koliko finančnih sredstev je bilo že izplačanih do dne 5. 10. 2023?

138 občinam je država namenila 100% povračilo intervencijskih stroškov v višini 95 milijonov evrov, zato me zanima:

27. katerim občinam in v kakšni višini so bila zagotovljena finančna sredstva iz navedenega ukrepa in koliko finančnih sredstev je bilo že izplačanih do dne 5. 10. 2023?

Za povračilo intervencijskih stroškov silam zaščite, reševanja in pomoči, je bilo zagotovljenih 11,5 milijonov evrov, zato me zanima:

28. seznam, katerim silam zaščite, reševanja in pomoči so bila zagotovljena finančna sredstva in v kakšni višini?

29. koliko finančnih sredstev je bilo navedenim subjektom že izplačanih do dne 5. 10. 2023?

Za pomoč gospodarstvu je vlada zagotovila 31,8 milijonov evrov predplačil za takojšnjo pomoč pri odpravi posledic škode v gospodarstvu, zato me zanima:

30. seznam, katerim gospodarskim subjektom so bila zagotovljena omenjena finančna sredstva?

31. koliko finančnih sredstev je bilo na podlagi tega ukrepa že izplačanih do dne 5. 10. 2023?

Direkciji RS za vode je bilo za vzpostavitev pretočnosti vodotokov ter za dela na vodni infrastrukturi prerazporejenih 47 milijonov evrov, zato me zanima:

32. seznam projektov, ki so bili na podlagi prerazporeditve načrtovani, sestavljen po posameznih občinah?

33. seznam projektov, ki so na podlagi prerazporeditve že izvedeni, sestavljen po posameznih občinah?

Direkciji RS za infrastrukturo je bilo za izvedbo interventnih ukrepov na cestni in železniški infrastrukturi prerazporejenih 50, 4 milijonov evrov, zato me zanima:

34. seznam projektov, ki so bili na podlagi prerazporeditve načrtovani, sestavljen po posameznih občinah?

35. seznam projektov, ki so na podlagi prerazporeditve že izvedeni, sestavljen po posameznih občinah?

 

Spletno uredništvo
Vir: Poslanska skupina SDS