Vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec je na direktorja Komisije za preprečevanje korupcije naslovila odprto pismo, v katerem ga naproša, da poda mnenje glede morebitnega navzkrižja interesov Aleša Šabedra, svetovalca v kabinetu ministra za zdravje in enega njegovih najtesnejših sodelavcev.

Celotno odprto pismo objavljamo v nadaljevanju.

“Spoštovani dr. Robert Šumi,

Vlada Republike Slovenije je na svoji 5. redni seji dne, 23. 6. 2022, sprejela več sklepov o razrešitvi in imenovanju predstavnikov ustanovitelja v svete javnih zdravstvenih zavodov. Vlada Republike Slovenije je na novo imenovala predstavnike:

– Javnega zdravstvenega zavoda Onkološkega inštituta Ljubljana,

– Javnega zdravstvenega zavoda zavoda Splošne bolnišnice Celje,

– Javnega zdravstvenega zavoda Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana,

– Javnega zdravstvenega zavoda Univerzitetnega kliničnega centra Maribor,

– Javnega zdravstvenega zavoda Univerzitetne klinike za pljučne bolezni in alergijo Golnik,

– Javnega zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice Slovenj Gradec,

– Javnega zdravstvenega zavoda Splošne bolnišnice Murska Sobota,

– Javnega zdravstvenega zavoda Psihiatrične bolnišnice Begunje,

– Javnega zdravstvenega zavoda Bolnišnice za ginekologijo in porodništvo Kranj.

Med drugim je Vlada Republike Slovenije v svet Javnega zdravstvenega zavoda Onkološkega inštituta Ljubljana in Javnega zdravstvenega zavoda Univerzitetnega kliničnega centra Maribor imenovala Aleša Šabedra, ki je bil kasneje tudi izvoljen za predsednika obeh svetov zavodov.

Dne 1. 7. 2022 je bila v Uradnem listu Republike Slovenije objavljena Uredba o dopolnitvah Uredbe o organih v sestavi ministrstev, ki uvaja nov urad v sestavi ministrstva za zdravje, in sicer Urad za nadzor, kakovost in nabave v zdravstvenem sistemu, ki bo imel po uredbi naslednje naloge:

  1. Opravlja strokovne, upravne in razvojne naloge na področjih upravnega nadzora, kakovosti in nabav v zdravstvenem sistemu,
  2. pripravi pravne podlage za ustanovitev Agencije za nadzor, kakovost in nabave v zdravstvenem sistemu,
  3. izvaja upravni nadzor v zdravstvenem sistemu nad javnimi zdravstvenimi zavodi,
  4. vodi izbirne postopke, sprejema smernice, organizira delo in oblikuje politiko nadzora za imenovane člane sveta javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republike Slovenije,
  5. pripravlja izhodišča za spremljanje uspešnosti poslovanja in delovanja javnih zdravstvenih zavodov, določa ključna merila uspešnosti delovanja v zdravstveni dejavnosti,
  6. strateško načrtuje, spremlja in nadzoruje sistem kakovosti v zdravstvu,
  7. pripravlja sistemsko analizo dejavnikov tveganja v zdravstvenem sistemu in predlaga strateške rešitve za obvladovanje tveganj,
  8. strateško načrtuje, spremlja in nadzira nabavne postopke v javnih zdravstvenih zavodih izvaja pregled nad javnimi naročili in javnimi razpisi ter predlaga dobre poslovne prakse.

Na 7. redni seji Vlade Republike Slovenije dne, 8. 7. 2022, je Vlada Republike Slovenije imenovala Aleša Šabedra za vršilca dolžnosti direktorja Urada Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu.

Na 12. dopisni seji dne, 13. 7. 2022, je Vlada Republike Slovenije podala soglasje k Aktu o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest na Uradu Republike Slovenije za nadzor, kakovost in investicije v zdravstvu, ki temelji na sprejeti uredbi.

Urad bo opravljal strokovne, upravne in razvojne naloge na področjih upravnega in sistemskega nadzora, kakovosti in investicij v zdravstvu. Oblikoval bo politiko nadzora nad delom članov svetov javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija. Pripravljal bo izhodišča za spremljanje uspešnosti poslovanja in delovanja javnih zdravstvenih zavodov ter določal ključna merila uspešnosti delovanja v zdravstvu ter strateško načrtoval, spremljal in nadzoroval sistem kakovosti v zdravstvu. Pripravljal bo tudi sistemsko analizo dejavnikov tveganja v zdravstvu in predlagal strateške rešitve za obvladovanje tveganj, prav tako bo strateško načrtoval, spremljal in nadziral nabavne postopke v javnih zdravstvenih zavodih, izvajal pregled nad javnimi naročili in javnimi razpisi ter predlagal dobre poslovne prakse.

V nadaljevanju pod njegovo okrilje spada tudi načrtovanje in vodenje postopkov v zvezi z investicijami, pripravljanje analiz, poročil in drugih gradiv s področja investicij ter izvajanje nadzora nad investicijami v javnih zdravstvenih zavodih, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija. Sodeloval bo tudi pri skupnem javnem naročanju Vlade RS, katerega predmet so nakup medicinskih pripomočkov in medicinske opreme za javne zdravstvene zavode, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija, nenazadnje pa bo pripravljal tudi navodila, vsebinska izhodišča, poročila, analize in druga gradiva s področja poslovanja javnih zdravstvenih zavodov ter izdajanje soglasij k finančnim načrtom javnih zdravstvenih zavodov in pripravljanje primerjalnih analiz poslovanja javnih zdravstvenih zavodov. Iz zapisanega sledi, da bo Urad za nadzor, kakovost in investicije izvajal nadzor nad poslovanjem in delovanjem javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Vlada RS. Oblikoval bo politiko nadzora nad delom članov svetov javnih zdravstvenih zavodov, katerih ustanovitelj je Republika Slovenija in. kasneje tudi nadzoroval delo članov svetov zavodov, ki so imenovani s strani Vlade RS.

Aleš Šabeder je vršilec dolžnosti urada in s tem odgovorni nosilec vseh nalog Urada. Hkrati je Aleš Šabeder predsednik sveta zavoda Onkološkega inštituta Ljubljana in Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. To po mojem mnenju pomeni, da bo Aleš Šabeder preko urada nadzoroval člane svetov javnih zdravstvenih zavodov, torej samega sebe.

Glede na navedeno Komisijo za preprečevanje korupcije naprošam, da poda mnenje glede morebitnega navzkrižja interesov Aleša Šabedra, svetovalca v kabinetu ministra za zdravje in enega njegovih najtesnejših sodelavcev.”

Preberite tudi: 

Jelka Godec: Statistike ilegalnih prehodov naših meja so zaskrbljujoče