Evropski poslanec dr. Milan Zver je na Evropsko komisijo naslovil prošnjo za vpogled v vso dokumentacijo, izmenjano med pristojnimi direktorati, agencijami in  nadzornimi organi evropske komisije ter Vlado Republike Slovenije in mestno občino Ljubljana ter občinami Medvode in Vodice v zadevi izgradnje povezovalnega kanala C0 v Sloveniji kot dokumentacijo javnega značaja.

 

Dr. Milan Zver je v dopisu izpostavil, da v Sloveniji in predvsem Ljubljani potekajo množične demonstracije proti izgradnji sistema odpadnih voda skozi vodonosnik z najvišjo stopnjo zaščite. Protestirajo tako začasno razlaščeni lastniki zemljišč, po katerih poteka trasa, kot širša javnost. Primer je deležen številnih obravnav na Upravnem sodišču v Ljubljani. Policija med drugim uporablja neprimerno in nesorazmerno silo proti lastnikom teh zemljišč, enega od njih so celo pretepli in s silo vklenili, le zato, ker je stal na svojem zemljišču. Zavoljo preglednosti ter videza skrbnega in dolžnega ravnanja, želi dr. Zver vpogled v vso naslovno dokumentacijo.

Kot poudarja dr. Zver gre za povezovalni kanal odpadnih voda – kanalizacijo, ki povezuje sistem odpadnih voda sosednjih občin Vodice in Medvode s centralno čistilno napravo v Ljubljani. Gre za več deset kilometrski sistem, ki pelje fekalne vode do ljubljanske čistilne naprave preko vodonosnika z najvišjo stopnjo zaščite. Trasa nameravanega posega se namreč nahaja na območju s strogim vodovarstvenim režimom z oznako VVO IIA, po uredbi o območju za vodno telo vodonosnika ljubljanskega polja. Območje nameravanega posega se deloma nahaja tik ob najožjem VVO z oznako VVO I, z najstrožjim vodovarstvenim režimom, znotraj katerih so območja zajetij. Gre za vodonosnik, ki predstavlja pomemben vir pitne vode in ki oskrbuje cca. 300.000 prebivalcev mestne občine Ljubljana s pitno vodo, pa tudi vse dnevne migrante. 

 

Nameravani poseg v primeru nastanka izrednih razmer – netesnosti cevovoda, ki lahko nastopi npr. zaradi napake v materialu, prezrte napake v izvedbi, dotrajanosti materiala po večletni uporabi, preloma ali pretrganja cevi zaradi potresa, večjih poplav in suš oziroma vse pogostejših možnih ekstremnih vremenskih dogodkov (zaradi podnebnih sprememb) ipd., povečuje resno tveganje, da za območje Ljubljana ne bo mogoče zagotavljati varne oskrbe prebivalstva z zdravstveno ustrezno pitno vodo v zadostnih količinah,” poudarja evropski poslanec. Dodatno izpostavlja, da je iz karte potresne nevarnosti (vir: Atlas okolje) razvidno, da se lokacija nameravanega posega nahaja na območju večje potresne nevarnosti. “V postopku ni bilo izvedenih nobenih ocen potresne varnosti ali primerljivih študij. V primeru naravne nesreče bi lahko prišlo do preloma ali pretrganja cevi, ter posledično do emisij odpadne vode v vodonosnik, ki napaja pomembna črpališča pitne vode in posledično do onesnaženja vira pitne vode, kar bi pomenilo tudi, da pride do vpliva na zdravje ljudi. Pomembnih vplivov oziroma možnosti onesnaženja vodonosnika in s tem posredno vpliva na zdravje ljudi, ki se jih iz omenjenega vodonosnika oskrbuje s pitno vodo, ni mogoče izključiti,” je izpostavil evropski poslanec.

Obenem je tudi opozoril na sklep ARSO ( Agencija RS za okolje)  št. 35405-515/2019-25, 35415-33/2020-4, 35415-36/2020-4 z dne 28.09.2020, iz katerega izhaja, da je za nameravani poseg potrebno izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje, kar pa nikoli ni bilo izvršeno. “Omenjeni sklep je sicer popravil dotedanje postopanje te agencije od leta 2014 do leta 2020, za katero je notranja revizija  v notranjem revizijskem poročilu MOP ( Ministrstva za okolje in prostor) št. 0601-2/2019-42 z dne 18.10.2019 ugotovila,  da so se napake pojavljale v že predhodnem postopku presoje vplivov na okolje glede nameravanega posega oziroma povezovalnega kanala C0. Notranja revizija je ugotovila, da Sektor za presojo vplivov na okolje nima internih pisnih pravil o vrstnem redu obravnave prispelih vlog za PP oziroma PVO. Prav tako ne vodi statistike, koliko časa preteče od prejema vloge do pričetka obravnave. O prednostni obravnavi odloči vodstvo ARSO. ARSO je še pojasnil, da zaradi kadrovske podhranjenosti sektorja in glede na sklepe vodstva MOP iz decembra 2018, sektor v postopkih PP/PVO prioritetno obravnava vloge, ki so vezane na črpanje evropskih sredstev in vloge za več milijonske investicije ter investicije, ki prinašajo večje število delovnih mest. Med prioritetno obravnavanimi vlogami je uveden vrstni red glede na datum prispetja vloge,” je poudaril evropski poslanec. Ob tem je še dodal, da je glede postopka predhodnega pregleda v zvezi z izpodbijanim sklepom, notranja revizija ugotovila, da je priloženo gradbeno dovoljenje za kanal C0, in tudi zapis v obrazcu vloge za PP gradnjo povezovalnega kanala opredelil kot manj zahteven objekt, čeprav bi po projektiranih dimenzijah povezovalnega kanala C0 (premer cevi fi 1200) moral biti uvrščen v zahteven gradbeni objekt. Presoja vplivov na okolje, ki je bila za velikost projekta kanalizacije (velikost izražena v PE) v času izdaje gradbenega dovoljenja v marcu 2014 zahtevana, po tedaj veljavni stari uredbi PVO, ni bila izvedena. Iz besedila vloge in spremljajoče dokumentacije za PP ni bilo razvidne kapacitete kanalizacijskega omrežja v PE, temveč je bila velikost kanalizacije določena le v dolžinskih metrih in premerih cevovodov, kar je bilo sicer skladno z novo uredbo PVO.

Iz zgoraj navedenega, in nam dostopne obsežne dokumentacije sklepamo, da celotna dokumentacija za izgradnjo kanala C0  temelji na vprašljivi pravni podlagi in da je bila pridobljena v spornem postopku. Obstaja tudi sum, da so pristojne službe Evropske komisije pri pregledu dokumentacije za podeljevanje evropskih sredstev, s katerimi je projekt v glavnini sofinanciran, opustile dolžno ravnanje, saj kanalizacijski sistem, ki poteka skozi vodonosnik, iz katerega se napaja 300.000 glava prestolnica Ljubljana ter 100.000 dnevnih migrantov, ne moremo označiti kot enostaven objekt, ki ne zahteva okoljevarstvene presoje. S tem, ko ARSO v začetni fazi ni opravil predpisano presoje vplivov na okolje, je povzročil visoko tveganje za morebitno ekološko katastrofo, ki lahko v prihodnje grozi Ljubljani,” je jasen evropski poslanec.

Po njegovih besedah je pomembno tudi, da se kljub novi zahtevi ARSO ter izkazanemu dejstvu, da župan Janković nima gradbenega dovoljenja za vso traso povezovalnega kanala, dela še vedno nadaljujejo. Nadaljevanju del na kanalu C0 nasprotujejo nepravično razlaščeni lastniki zemljišč na trasi, Univerzitetni klinični center Ljubljana, Nacionalni inštitut za javno zdravje, okoljevarstvena društva in širša javnost. “Zaskrbljujoče je, da so bila  evropska sredstva podeljena projektu, ki izraža tako široko skrb strokovne in laične javnosti za varovanje zdravja in okolja,” ocenjuje dr. Milan Zver, ki zato, da bi razčistili in odpravili vse dvome, naproša za objavo celotne dokumentacije, ki jo je prejel JASPERS, in ki jo je oddal na vse naslove v zadevi Kanal C0. “Dvom širše javnosti namreč obstaja tudi v njegovo revizijo, ki je bila zahtevana med leti 2015 in 2019,” še zaključuje dr. Milan Zver.

Uredništvo
Vir: Evropski poslanec dr. Milan Zver