Bo MOL lastnike prvovrstnih zemljišč zaradi sporne gradnje kanala C0 celo razlastila?

Vir: SDS

MOL je pred časom na več lastnikov zemljišč na območju kmetijskih površin v bližini vodarne Kleče naslovila dopis, s katerim lastnike kmetijskih zemljišč poziva, naj občini prodajo svoja kmetijska zemljišča, v nasprotnem primeru jih bo MOL razlastila.

Poslanec dr. Anže Logar je na ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS dr. Aleksandro Pivec naslovil pisno poslansko vprašanje v zvezi s kmetijskimi površinami v bližini vodarne Kleče. 

Vsebina pisnega poslanskega vprašanja:

Mestna občina Ljubljana, natančneje Oddelek za ravnanje z nepremičninami in v njegovem imenu vodja oddelka Simona Remih, je  v zadnjih dneh novembra na več lastnikov zemljišč na območju kmetijskih površin v bližini vodarne Kleče naslovila dopis, s katerim lastnike kmetijskih zemljišč poziva, naj občini prodajo svoja kmetijska zemljišča, v nasprotnem primeru jih bo MOL razlastila

Predloge za odkup pred kasnejšo razlastitvijo MOL opravičuje z obrazložitvijo, da kmetijska zemljišča ležijo na vodovarstvenem območju in so zato potencialno kritična za ohranitev čiste pitne vode v vodarni Kleče.

MOL sicer na območju med Brodom in Ježico gradi kanalizacijski kanal CO brez opravljene presoje vplivov na okolje. Trasa kanalizacijskega voda poteka nad vodovarstvenim območjem, ki zagotavlja čisto pitno vodo za večino ljubljanskega območja. To upravičeno zbuja dvome v resne namere MOL po ohranitvi čiste pitne vode tudi v prihodnje.

Ob tem ministrico za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano sprašujem:

  1. Ali so bile na teh zemljiščih (ministrstvo naj za natančen seznam zaprosi MOL) v zadnjem času izvedene meritve, ki so dokazale preseganje mejnih vrednosti pesticidov ali kakšnih drugih onesnaževal? Kdaj in koliko teh nadzorov je bilo izvedenih? Na katerih parcelah? Ali na vseh tistih, ki jih MOL želi razlastiti?
  2. Če so nadzori pokazali presežene mejne vrednosti onesnaženja – ali so ustrezne službe ukrepale in izrekle predvidene ukrepe? Kakšne, koliko in kdaj?
  3. MOL namerava na ta način razlastiti približno 40 parcel v obsegu skoraj 100 ha kmetijskih zemljišč. Ali se je MOL v zvezi s tem kakor koli obrnilo na MKGP? Kaj ministrstvo meni o takšni potezi MOL? Ali se je kmetijsko ministrstvo – glede na to, da gre za kmetijska zemljišča – v zvezi z nameravano razlastitvijo obrnilo na MOL za dodatna pojasnila?
  4. Kakšno je stališče MKGP na opozorila okoliških kmetov, da si MOL pod pretvezo razlastitve z namenom varovanja vodovarstvenega območja, očitno prilašča prvovrstna zemljišča, ki bi jih enkrat v prihodnje lahko drago prodala za namene stanovanjske gradnje?

Preberite tudi primer dopisa, ki ga je MOL poslala lastnikom zemljišč. 

 

D. S.