Poslanka Slovenske demokratske stranke  Anja Bah Žibert je na Vlado Republike Slovenije naslovila pisno poslansko vprašanje v zvezi s spremljanjem in izvajanjem nadzora nad gradnjo kanala C0.

Poslanka je prvo vprašanje Vladi RS postavila že 31. avgusta, ko so se v javnosti pojavile fotografije poškodovanega kanalizacijskega kanala C0, na katerega pa so na vladi odgovorili 10. oktobra. Na prejeti odgovor pa je Bah Žibertova na vlado naslovila novo poslansko vprašanje, ki ga v nadaljevanju objavljamo v celoti.

Spoštovani,

dne 10. oktobra 2023 sem prejela odgovor Vlade Republike Slovenije na moje pisno poslansko vprašanje v zvezi z nadaljevanjem gradnje kanala C0 z dne 31. avgusta 2023. V omenjenem odgovoru je Vlada Republike Slovenije v uvodu pojasnila, da “odločitve sprejema na podlagi predpisov in mnenj pristojnih strokovnih institucij”.

V zvezi z navedenim Vlado Republike Slovenije sprašujem naslednje:

 1. Kateri predpisi in katera mnenja ter katerih pristojnih strokovnih institucij so bili osnova za ugotovitev (navedeno v nadaljevanju odgovora), da “se je nameravani poseg leta 2020 nekoliko spremenil”, pri čemer gre pri tem očitno za dodajanje AB (armirano-betonske) kinete med revizijskima jaškoma 142 in 166, v dolžini 2.128,95 metrov, ki ima po ocenah nekaterih strokovnjakov skupno maso prek 7.000 ton?
 2. Po kakšni vrednostni lestvici Vlada Republike Slovenije razvršča gradbene objekte in njihove spremembe, če sodi sprememba posega, ki pomeni dodatni objekt z maso 7.000 ton med spremembe reda velikosti “nekoliko”?
 3. Vlada Republike Slovenije v svojem odgovoru na moje pisno poslansko vprašanje glede nadaljevanja gradnje kanala C0, ki sem ga prejela dne 10. oktobra 2023 navaja, da je bilo Ministrstvo za naravne vire in prostor v funkciji posredniškega organa, pri katerem je “prišlo do zamika pri povračilih upravičenih stroškov do sofinanciranja upravičencu”, upravičenec je Mestna občina Ljubljana, zamik pa “posledica potrebe po dodatnih dokazilih glede spoštovanja pravil in navodil Evropske kohezijske politike ter nacionalne zakonodaje”. Zanima me za katera dodatna dokazila natančno je šlo, tako na ravni nacionalne zakonodaje, kot tudi na ravni pravil in navodil Evropske kohezijske politike? Kdaj točno je upravičenec ta dokazila dostavil in s katerim sklepom Ministrstva za naravne vire in prostor je prišlo do prekinitve oz. odprave zamika?
 4. Kateri inšpekcijski postopek – izmed navedenih v odgovoru, ali sicer – je ugotavljal kakovost in ustreznost vgrajenih gradbenih proizvodov (poliestrske cevi, stični gumijasti pasovi v ceveh, požarna varnost, potresna varnost, garancijski pogoji)?
 5. Kakšne so bile ugotovitve inšpekcije za naravne vire glede vodnega soglasja pri projektu C0, na parc. št. 350, k.o. Vižmarje in kakšno je bilo pridobljeno strokovno mnenje Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave?
 6. Kateri so konkretni prostorski akti na podlagi katerih je v prostor umeščen kanalizacijski zbiralnik C0, katere na splošno omenja Vlada Republike Slovenije v zgoraj navedenem odgovoru na moje pisno poslansko vprašanje?
 7. Vlado Republike Slovenije sprašujem ali pri spremljanju projekta Kanal C0 v zadostni meri upošteva spodaj navedeno zakonodajo:
 1. a)Zakon o kritični infrastrukturi (Ur. l. RS, št. 75/17 in 189/21 – ZDU-1M);

Ali so (VVO) vodovarstvena območja 0, I, II A in II B v bližini črpališča Kleče s strani Vlade Republike Slovenije prepoznana kot kritična infrastruktura?

 1. b)Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur. l. RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10, 21/18 – ZNOrg in 117/22);

Ali je nacionalni program varstva pred nesrečo, ki bi jo povzročile dosedanje ali bodoče okvare kanala C0 za zagotavljanje čiste pitne vode prebivalcem Ljubljane, usklajen s programi in načrti varstva Mestne občine Ljubljana ali so si morda v nasprotju?

 1. c)Zakon o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE);
 • Ali Vlada Republike Slovenije ocenjuje, da pristojna ministrstva v dovoljšni meri nadzorujejo zakonitost splošnih in posamičnih aktov Mestne občine Ljubljana (ter občin Vodice in Medvode)?
 • Ali je Vlada Republike Slovenije do sedaj seznanjena s katerimkoli opozorilom pristojnega ministrstva, naslovljenega na kateregakoli izmed organov Mestne občine Ljubljana, v zvezi z ustavnostjo in zakonitostjo aktov, ki se nanašajo na gradnjo kanala C0 – in morebitnimi predlogi ustreznih rešitev?
 • Ali je Vlada Republike Slovenije do sedaj seznanjena s katerimkoli opozorilom pristojnega ministrstva, naslovljenega na kateregakoli izmed pristojnih občinskih organov Mestne občine Ljubljana, v zvezi z ugotovitvijo nezakonitih ali kako drugače protipravnih ravnanj občinske uprave, ki se nanašajo na izgradnjo kanala C0 – in morebitnimi predlogi ustreznih ukrepov?
 1. d)Zakon o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14, 51/16, 36/21, 82/21, 189/21, 153/22 in 18/23);

Ali je Vlada Republike Slovenije do sedaj seznanjena s katerimikoli ukrepi s strani pristojnih ministrstev, ki sodijo pod 64.člen ZDU-1 – nadzor ministrstev nad zakonitostjo aktov iz pristojnosti lokalnih skupnosti, ki se nanašajo na gradnjo kanala C0 ter predlogi ustreznih rešitev in določitvijo rokov za uskladitev spornih aktov?

 

Spletno uredništvo
Vir: poslanska skupina SDS