22. februarja 2023 se je na prvi seji po lokalnih volitvah sešel Svet ustanoviteljev javnih podjetij. Člani so izvolili predsednika Sveta ustanoviteljev in njegovega namestnika.

V nadaljevanju so obravnavali in potrdili cene storitev gospodarskih javnih služb ravnanja s pitno in odpadno vodo, cene obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov ter cene zbiranja komunalnih odpadkov za leto 2023.

Potrjene cene bodo v veljavo stopile 1. marca letos.

Na začetku prve, ustanovne seje po lokalnih volitvah so člani za predsednika Sveta ustanoviteljev javnih podjetij izvolili župana Mestne občine Ljubljana Zorana Jankovića, za njegovega namestnika pa župana Občine Brezovica Metoda Ropreta.

Sledila je obravnava elaboratov, ki jih je, skladno z Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja za leto 2023 pripravilo javno podjetje Voka Snaga, in sicer Elaborat o oblikovanju cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo ter odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, Elaborat o oblikovanju cen storitev gospodarske javne službe obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov in odlaganja ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov v RCERO Ljubljana in Elaborat o oblikovanju cen storitev gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih odpadkov. Člani Sveta ustanoviteljev so elaborate in predlagane predračunske cene, ki se začnejo uporabljati 1. marca 2023, potrdili. Potrdili pa so tudi program zbiranja komunalnih odpadkov.

Za storitve gospodarskih javnih služb oskrbe s pitno vodo ter ravnanja z odpadno vodo spremenjene cene za občane občin družbenic predstavljajo med 11,7 % do 14,2 % višje stroške. Skupni učinek vseh postavk na položnici se bo za uporabnike, ki živijo v enostanovanjskem objektu, priključenem na kanalizacijo zvišal za 3,70 EUR na mesec (iz sedanjih 26,02 EUR na 29,72 EUR, kar je 14,2 % povišanje) za uporabnike, živeče v enoti večstanovanjskega objekta pa zvišal za 2,04 EUR na mesec (iz sedanjih 17,44 EUR na 19,48 EUR, kar je 11,7 % povišanje), za uporabnike z malimi komunalnimi čistilnimi napravami in greznicami pa se bo skupni znesek na položnici zvišal za okvirno 3,02 EUR na mesec. Zneski vključujejo okoljsko dajatev in DDV.

Spremenjene cene storitev ravnanja s komunalnimi odpadki (zbiranja, obdelave in odlaganja preostanka mešanih komunalnih odpadkov ter zbiranja in obdelave bioloških odpadkov) za občane občin družbenic predstavljajo med 6,3 % in 7,8 % višje stroške. Stroški 1 -tedenskega odvoza v večstanovanjskem objektu se na osebo spremenijo iz sedanjih 6,26 EUR na 6,75 EUR na mesec (7,8 % povišanje), stroški 3-tedenskega odvoza v enostanovanjskem objektu pa iz sedanjih 14,09 EUR na 14,97 EUR na mesec (6,3 % povišanje). Zneski vključujejo DDV. V RCERO Ljubljana družba Voka Snaga obdeluje mešane komunalne odpadke z območja 56 občin, poleg odpadkov z območja sedmih občin družbenic, še odpadke z območja 49 občin.

V nadaljevanju seje so člani obravnavali in sprejeli Program razpolaganja s stvarnim premoženjem družbe LPP, ki ga predstavljajo zunanje oglasne površine na avtobusih mestnega potniškega prometa in soglašali z oddajo le-teh za dobo petih let na podlagi javnega zbiranja ponudb. Člani Sveta ustanoviteljev so podali tudi soglasje k načrtovanim kratkoročnim in dolgoročnim zadolžitvam javnih podjetij Voka Snaga, Energetika Ljubljana in LPP v letu 2023 ter se seznanili s kreditnimi pogoji kratkoročnih zadolžitev omenjenih družb. Člani so obravnavali in soglašali tudi z informacijo javnega podjetja Voka Snaga o zagotovitvi finančnega jamstva za izvedbo ukrepov, določenih v okoljevarstvenem dovoljenju za obratovanje Odlagališča nenevarnih odpadkov Barje za leto 2023, in sicer v obliki bančne garancije ali zavarovalne police v korist Ministrstva za okolje in prostor, Agencije RS za okolje v višini 13,4 mio EUR.

Na koncu seje so se člani seznanili še z nerevidiranimi računovodskimi izkazi javnih podjetij Energetika Ljubljana, Voka Snaga in LPP ter družbe Javni holding Ljubljana za leto 2022. Kljub izzivom, ki jih je prinesla nepričakovana situacija na trgu energentov, so podjetja tudi v preteklem letu nemoteno in kakovostno izvajala svoje storitve. Družba Energetika Ljubljana je leto 2022 zaključila s poslovnim izidom v višini 0,86 mio EUR, medtem ko je, upoštevaje obveznost obvladujoče družbe v pogodbenem koncernu, da odvisnim družbam poravna vsako med trajanjem pogodbe o obvladovanju nastalo letno izgubo, Javni holding Ljubljana poravnal ugotovljeno izgubo družbe Voka Snaga v višini 2,37 mio EUR in ugotovljeno izgubo družbe LPP v višini 4,90 mio EUR, zato sta omenjeni družbi poslovno leto zaključili brez izgube. Javni holding Ljubljana je posledično leto 2022 zaključil s poslovnim izidom nekaj več kot 1,07 mio EUR.

Vsi sklepi so bili sprejeti soglasno.

Uredništvo, J.V.