10. oktober je mednarodni dan brezdomcev. Brezdomstvo razumemo kot skrajno obliko revščine, s katero se žal vse bolj soočamo tudi v Sloveniji, sploh v urbanih okoljih kot je Ljubljana.

Ker je pojav brezdomstva tesno povezan s pravico do stanovanja kot eno temeljnih človekovih pravic, se je Ljubljana pridružila številnim evropskim mestom v želji, da vprašanje primernih in cenovno dostopnih stanovanj za vse ostane v ospredju politične agende tudi v prihodnjem mandatu EU, od 2024 do 2029.

Pod deklaracijo Housing for all: a call for a renewed European ambition (Stanovanja za vse: poziv k obnovitvi evropske ambicije), ki so jo pripravili mesti Lyon in Barcelona, skupina Evropskega parlamenta za mesta, FEANTSA (evropska nevladna organizacija oziroma zveza nacionalnih organizacij za delo z brezdomci) in Housing Europe (evropska zveza ponudnikov javnih, socialnih in zadružnih stanovanj v 25 državah), je že 40 podpisov, od tega 37 podpisov županov evropskih mest, tudi župana Zorana Jankovića.

Deklaracija je bila prejšnji mesec predstavljena na posebnem dogodku v Evropskem parlamentu v Bruslju. Na dogodku se je zbralo več kot 100 politikov in strokovnjakov, ki so razpravljali o dejavnikih stanovanjske krize, njenem vplivu na najbolj ranljive skupine ter o inovativnih rešitvah, ki jih mesta in organizacije civilne družbe izvajajo za ublažitev njenih posledic.

Stanovanje je človekova pravica

Deklaracija opozarja, da je stanovanje človekova pravica in da ima pri tem EU bistveno vlogo zlasti na štirih področjih:

  • z urejanjem posegov zasebnih vlagateljev v stanovanjsko gradnjo
  • z regulacijo stanovanjskega trga, ki preprečuje špekulacije z zakoni o nadzoru najemnin
  • z oblikovanjem načrta Next Housing EU plan za podporo naložbam v cenovno dostopna neprofitna stanovanja po vsej Evropi in za operativne potrebe/pogoje za zagotavljanje podpornih storitev ljudem
  • s spodbujanjem zagotovitve pogojev za izkoreninjenje brezdomstva (zagotavljanje samostojnih stanovanj in ustreznih podpornih storitev, ne glede na okoliščine ljudi)

Sofinanciramo programe za preprečevanje in lajšanje posledic brezdomstva

Na Mestni občini Ljubljana za preprečevanje in blaženje posledic brezdomstva redno prispevamo znatna sredstva iz proračuna. S sredstvi, prek rednih javnih razpisov, sofinanciramo nastanitvene programe za brezdomne (zavetišča, programi nastanitvene podpore v stanovanjih), programe za preskrbo s hrano, oblačili, obutvijo, programe higienske oskrbe za brezdomne, programe dnevnih centrov in terenskega dela, svetovalne programe (na primer za izhod iz prezadolženosti), itd. Na podlagi občinskega odloka namenjamo sredstva tudi za denarne pomoči socialno najšibkejšim meščankam in meščanom ter sredstva za delovanje ambulante s posvetovalnico za osebe brez zdravstvenega zavarovanja, kjer pomoč poiščejo tudi brezdomci.

Nujne bivalne enote JSS MOL

Javni stanovanjski sklad MOL, ki je osrednja lokalna institucija za izvajanje nacionalnega stanovanjskega programa na lokalni ravni, socialno najšibkejšim zagotavlja nujne bivalne enote ter oddaja neprofitna najemna stanovanja v najem. Programi nastanitvene podpore brezdomnim, ki jih sofinancira MOL, se v pretežni meri izvajajo prav v stanovanjih JSS MOL, katerih najemniki so izvajalci omenjenih programov. Da ne zdrsnejo v brezdomstvo, so najbolj ranljivi najemniki mestnih neprofitnih stanovanjskih enot v okviru anti-deložacijske dejavnosti JSS MOL deležni posebne pomoči in podpore za ohranjanje varnega najemnega razmerja oziroma nastanitve. Zaradi kroničnega pomanjkanja kapacitet za začasno in srednjeročno nastanitev ter neustreznih pogojev v osrednjem obstoječem zavetišču za brezdomce v Ljubljani JSS MOL pospešeno razvija tudi projekt gradnje novega zavetišča in sicer na isti lokaciji, kjer se nahaja obstoječe. Začetek gradnje, ki naj bi trajala leto in pol, je predviden v letu 2024.

Spletno uredništvo
Vir: MOL