V mesecu februarju 2023 so mestni svetniki prejeli Sistemsko pojasnilo o nezdružljivosti funkcij, ki ga je posredovala Komisija za preprečevanje korupcije, v katerem je natančno opredeljeno, da je funkcija državnega sekretarja nezdružljiva s funkcijo mestnega svetnika.

Na osnovi tega pojasnila je bilo že na februarsko sejo Mestnega sveta MOL posredovano svetniško vprašanje glede združljivosti funkcij Marka Koprivca, saj je istočasno državni sekretar in mestni svetnik.

V nekaterih medijih je bilo po tem razkritju objavljeno, da je mag. Marko Koprivc sam odstopil s funkcije mestnega svetnika in, da ni čakal na formalno odločbo KPK.

Komisija za preprečevanje korupcije je januarja letos objavila novo sistemsko pojasnilo o nezdružljivosti funkcij. V njem je tudi izrecno izključila hkratno opravljanje funkcij državnega sekretarja in občinskega svetnika.

Mestni svet Mestne občine Ljubljana pa je na 3. seji, dne 20. 3 2023, sprejel sklep, da mag. Marku Koprivcu preneha mandat funkcije člana MS MOL. V obrazložitvi ni nikjer navedeno, da je odstopil sam, ampak samo, da mu je prenehal mandat mestnega svetnika z dnem sprejema, to je 20. 3. 2023.

Mestni svetniki so se spraševali, kaj sledi sedaj. Večini bi se zdelo samoumevno, da bo izpraznjeno mesto zasedel naslednji na listi stranke SD, to je Klemen Žibert. A če pobliže pogledamo zakonodajo, mogoče le ni tako samoumevno, da bi bilo temu tako.

V Zakonu o lokalnih volitvah je v 30. členu natančno opredeljeno, da če preneha mandat članu občinskega sveta, ki je bil izvoljen na proporcionalnih volitvah, postane član občinskega sveta za preostanek mandatne dobe tisti kandidat, ki bi bil izvoljen, če ne bi bil izvoljen član občinskega sveta, ki mu je prenehal mandat, razen če je odstopil prej kot v šestih mesecih od potrditve mandata. Nadomestne volitve se opravijo, če članu občinskega sveta, preneha mandat, ker je odstopil prej kot v šestih mesecih od potrditve mandata.

Rešitev takih zapletov pa se skriva v besednih igrah  in sicer med »odstopil sam« in »mu preneha mandat«. Vsekakor pa je od potrditve mandata preteklo manj kot šest mesecev.

Po drugi strani pa, kot je sedaj razvidno iz sistemske obrazložitve KPK, mu mandat sploh ne bi smel biti potrjen. Komisija Mestnega sveta MOL za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, ki ji predseduje g. Aleš Čerin, sicer podžupan z Liste Zorana Jankovića, mu sploh ne bi smela potrditi mandata, ker se je že takrat vedelo, da je državni sekretar, kar pa je nezdružljivo s funkcijo mestnega svetnika.

Za Televizijo Slovenija je takrat namestnik predsednika KPK povedal, da je jasno, da je občinski svet najvišji organ upravljanja na lokalni ravni. Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije pa jasno pravi, da sekretar ne more biti član upravljanja osebe javnega prava, kar občina je.

Po objavi sistemskega pojasnila KPK-ja se je odprlo vprašanje, kako omenjeno nezdružljivost odpraviti. Tako ni bilo popolnoma jasno, ali bo omenjenim mandat občinskih svetnikov prenehal ali pa bi morali s funkcije odstopiti. V tem primeru bi morali v teh občinah izvesti nadomestne volitve, saj zakon o lokalnih volitvah določa, da se te opravijo, če član občinskega sveta odstopi prej kot v šestih mesecih od potrditve mandata.

Po objavi sistemskega pojasnila KPK-ja se je postavilo namreč vprašanje, kako omenjeno nezdružljivost, do katere je prišlo v treh občinah v Sloveniji, odpraviti. Ni bilo popolnoma jasno, ali bo trem mestnim svetnikom mandat prenehal ali pa bi morali s funkcije odstopiti. Če bi mestni svetniki s funkcije odstopili, bi morali v teh občinah izvesti nadomestne volitve, saj zakon o lokalnih volitvah določa, da se te opravijo, če član občinskega sveta odstopi prej kot v šestih mesecih od potrditve mandata.

Ob tej zagati so se oglasili z ministrstva za javno upravo in po njihovo nadomestne volitve ne bodo potrebne. Kot so sporočili za RTV, mora državni sekretar, ki je hkrati občinski svetnik, o nezdružljivosti obvestiti komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja občine, v kateri je bil izvoljen za člana občinskega sveta. Komisija mora nato občinskemu svetu predlagati sprejem ugotovitvenega sklepa o prenehanju mandata člana občinskega sveta, ki je bil imenovan za državnega sekretarja. Ker ne gre za odstop, občinski svet zgolj sprejme ugotovitveni sklep o prenehanju mandata zaradi nezdružljivosti. Člana občinskega sveta, ki mu je prenehal mandat, pa nadomesti naslednji na listi.

Morda pa je ta odločitev in pojasnilo ministrstva tudi izziv za pravne strokovnjake.

 

Uredništvo