Čemu hitenje s sprejetjem ključnega dokumenta o razvoju Ljubljane?

neverendingfootsteps.com

Na današnji 23. redni seji bodo svetnice in svetniki Mestnega sveta MOL obravnavali:

  • Predlog Avtentične razlage prikazov višinskih kot v grafičnem načrtu 4.3 »Arhitekturna zazidalna situacija – nivo kleti« v povezavi z določbami 14. in 15. člena Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 206 Regentova,
  • Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zamenjavah stanovanj Mestne občine Ljubljana,
  • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mednarodni grafični likovni center s predlogom za hitri postopek,
  • Osnutek Odloka o razglasitvi Tobačne tovarne v Ljubljani za kulturni spomenik lokalnega pomena,
  • Predlog Sklepa o pozitivnem predhodnem mnenju k Strategiji razvoja Javnega zavoda Ljubljanski grad za obdobje 2017-2021,
  • Letno poročilo javnega zavoda Turizem Ljubljana za poslovno leto 2016,
  • Predlog Akta o dopolnitvi Akta o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o.,
  • Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o priznanjih Mestne občine Ljubljana s predlogom za hitri postopek.

Redna seja je vsebinsko dokaj prazna. Nekateri svetniki so zato izrazili presenečenje nad »ad hoc« sklicem izredne seje, ki bo sledila rednemu delu. Posvečena bo trajnostnemu razvoju Ljubljane, natančneje se točka dnevnega reda glasi: “Predlog Izvedbenega načrta Trajnostne urbane strategije Mestne občine Ljubljana”. O tej tematiki Mestna občina Ljubljana sklicuje in organizira javno razpravo po četrtnih skupnostih, minuli teden je bila npr. v Dravljah, nadaljuje se tudi ta teden. Mestni svet naj bi torej danes, na predlog župana Zorana Jankovića, sprejel Izvedbeni načrt Trajnostne urbane strategije MOL, javna razprava pa naj bi se nadaljevala. Zanimivo. Mestna uprava je razpravo v Četrtni skupnosti Trnovo sklicala na isti dan kot je seja Mestnega sveta, danes ob 17. uri. Ne gre spregledati niti dejstva, da je MOL srečanja po četrtnih skupnostih načrtoval in začel sklicevati že mesec dni nazaj, izredno sejo, ki bo odločala o enem od ključnih razvojnih dokumentov mesta, pa je sklical šele minuli teden.

Vse kaže, da se obeta zanimiva razprava. Neposredni prenos seje lahko spremljate na: http://https://video.arnes.si/portal/asset.zul?id=DxBbAYLZLqSQDrchQcGSnxvJ

Uredništvo